• پرسشنامه
   عنوان: ثبت نام صدور کارت غرفه دار و کارت پارکینگ
   کاربر: کاربر ناشناس
   ردیف سوال
   1 * نام شرکت

   2 * متراژ غرفه

   3 * کارت غرفه دار(به ازای هر 12متر دونفر): نام و نام خانوادگی، شماره همراه افراد حاضر در غرفه

   4 * کارت پارکینگ(به ازای هر 12متر یک کارت) :نام و نام خانوادگی،شماره پلاک ماشین،مدل ماشین،تلفن همراه

   5 * تصاویر افراد حاضر در غرفه با رزولوشن 300DPI(در قالب یک فایل Zipنامگذاری شده به نام شرکت و هرعکس بنام شخص نام گذاری شده باشد)


   فایل‌های مجاز: jpg, jpeg, png, gif, bmp, wbmp, ico, doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, text, rar, zip, mp4,mp3